۱- دستگاه تست مرکن با خروجی های ۳۰۰۰VAC ،۲۵۰۰A ،۵۰۰VDC

۲- آزمایشگاه کامل تست HV تا سطح ۱۰۰KVAC

۳- ترمومتر جهت اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت محیط

۴- شابلون دنده جهت اندازه گیری گام پیچ و مهره ای

۵- توالی سنج

۶- میکرومتر دیجیتال

۷- اسیلوسکوپ

۸- وسائل تست تیتراسیون و محاسبه درصد حجمی مواد شوینده

۹- کوره آزمایشگاهی

۱۰- کدینگ رنگ

۱۱- وسائل کامل تست رنگ شامل تست ضربه، تست خراش، تست چسبندگی، تست خمش و تست ضخامت رنگ

دستورالعمل های انجام آزمایشات:

۱- تست ضخامت فيلم خشك رنگ

اولين تست انجام شده، تست ضخامت فيلم رنگ مي باشد با توجه به شرايط جوي محل نصب تابلو ضخامت فيلم نبايد از رنج خاص (طبق قرارداد) پايين تر باشد، اما در كل ضخامت فيلم رنگ نبايستي از ۴۰ ميكرون كمتر باشد، اين قسمت با استفاده از ميكرومتر انجام مي شود. (ضمنا درجه حرارت و زمان پخت رنگ مي بايستي مطابق كاتالوگ كنترل گردد)

۲- تست خمش

اين قسمت بدين صورت انجام مي شود كه سمبه ۱۶mm را انتخاب كرده و  plate رنگ شده را حول سمبه ۱۸۰ درجه خم مي كنيم در مدت زمان يك ثانيه نبايد هيچگونه آثار ترك خوردگي روي فيلم رنگ مشاهده گردد.

۳- تست چسبندگي

روش كار چنين است كه با تيغه مخصوص ۲ خراش عمود بر هم ايجاد مي شود، سپس محل مزبور را از آثار رنگ پاك كرده و يك قطعه چسب جدا كرده و روي محل قرار مي دهيم و سپس چسب مذبور را مي كنيم نبايد هيچ يك از اين مربعهاي ايجاد شده كنده شود (از ۵B نبايستي كمتر باشد) 

۴- تست ضربه

دستگاه تست ضربه يا  Impact، از يك ميله استوانه اي تشكيل شده كه يك وزنه ۲ پوندي در داخل اين استوانه مي تواند حركت كند روش تست چنين است كه plate رنگ شده را زير فنر اين دستگاه قرار داده و وزنه را تا ارتفاع ۶۰cm بالا برده و رها مي كنيم نبايستي هيچ گونه آثار كنده شدن رنگ مشاهده گردد.

۵- تست خراش

روش كار چنين است، ابتدا توسط فنر كه داخل لوله اين دستگاه قرار دارد روي سطح فيلم رنگ خراشي ايجاد مي نمايم، در صورتي كه فلز زير رنگ مشاهده گردد رنگ مردود و در غير اينصورت تأئيد مي گردد.

تبصره :ضمناً مي بايستي هر ماه از خط رنگ نمونه گيري و كوره پخت رنگ كنترل گردد.

۱- کنترل حین تولید در ایستگاههای برش کاری، پانچ کاری، خم کاری

۲- کنترل حین تولید در ایستگاه های جوش کاری، سنگ کاری، رنگ آمیزی، مونتاژ مکانیکی

بازرسی در هر ایستگاه توسط واحد کنترل کیفی، بصورت راندم و با توسط جداول AQL چک می گردد. در صورتی که تعداد تابلوها از ۲ عدد بیشتر باشد از این روش استفاده می گردد. در غیر اینصورت می بایستی کنترل ۱۰۰% انجام گردد.

 ۳- کنترل حین تولید در ایستگاه الکتریکال و تست برقی

در این ایستگاه بازرسی می بایستی توسط واحد کنترل کیفی بصورت ۱۰۰% انجام گردد.

توضیحات : درصورت عدم تائید در هر ایستگاه می بایستی توسط واحد کنترل کیفی فرم عدم انطباق تکمیل گردد.

تستهایی که بر روی تابلو انجام می گیرد شامل ۲ نوع تست می باشد:

الف –تست اهمی

بعد از اینکه تابلو ازقسمت مونتاژ تحویل گرفته شد برای اینکه از صحت سیم کشی مدارات الکتریکی مطمئن شویم، تست اهمی را انجام می دهیم. نحوه کار بدین صورت است که با توجه به نقشه الکتریکال مدارات قدرت و مدارفرمان مسیرها را با اهم متر چک می کنیم، اگر سیم کشی درست باشد عقربه اهم مترمنحرف می شود. در بعضی از مواقع برای انجام این تست باید بعضی از فرمانها را دستی انجام داد و صحت یا اشتباه بودن سیم کشی را بررسی کرد، نکته مهمی که در انجام دادن این تست قابل توجه است اینکه نباید تابلو برق داشته باشد بعد از اینکه اشکالات تابلو در سیم کشی برطرف شد می توان تستهای الکتریکی را انجام داد.

ب- تست برقی

بعد از انجام مرحله الف تابلو را به برق وصل می کنیم ، تستهای برق شامل:

تست مدار قدرت با ولتاژنامی: در صورت اتصال ورودی تابلو به برق می بایست در تمامی خروجی ها پس از عمل کلید کنتاکتور و سایر تجهیزات برق داشته باشیم.

تست مدارفرمان: پس از اتصال برق به مدار فرمان باید تمامی فرمانها در صورت برقراری پل های لازم الاجراء گردد.

تست کلیه آمپرمتر و ولت متر انجام شده، سپس آمپر لازم را به ورودی CT القاء می کنیم اگر آمپرمتر سالم باشد عقربه آن باید منحرف شود .ضمناً مقدار آمپر روی آمپرمتر و ورودی CT می بایستی یکی باشد در تست برقی تابلوهایی که شامل خازن می باشند باید خازن را قطع کرد بدلیل ذخیره شدن بارالکتریکی در داخل آن احتمال خطر وجود دارد. سایر تابلوها نیز با توجه به مدار اصلی و نقشه مدار فرمان آنها باید از نحوه صحیح عملکرد مدارمطمئن شد.

یادداشت: نتایج تست الکتریکال در فرم تست الکتریکال به شماره QC/FO/07/01 ثبت می شود.