پروژه قطار جوپار

تابلو پست

کیوسک اندازه گیری

تابلوی کنترل

پروژه قطار جوپار

پاور باکس

پاور باکس