آموزش پرسنل بهره بردار طی مراحل زیر صورت می پذیرد.

الف) در حین ساخت تابلوها

در حین ساخت تابلوها طی برنامه ریزی انجام شده از کارشناسان شرکت بهره بردار در محل کارخانه دعوت به عمل آمده و ضمن بازدید از مراحل ساخت نحوه نصب و تعویض قطعات، آموزش داده شده و همچنین نرم افزارهای مرتبط جهت اطلاع بهره بردار تشریح میگردد و در صورتی که پس از بهره برداری نیاز به PROGRAM ویا SETTING قطعه ایی باشد (مانند دستگاههای اندازه گیری و ثبات ) نحوه کار با این قطعات آموزش داده می شود.

ب) تکمیل کار و قبل از تحویل کار

پس از اتمام پروژه،  قبل از تحویل و ارسال تابلوها به محل بهره برداری با حضور نمایندگان کارفرما در محل کارخانه کلیه تستها انجام و نحوه بهره برداری و کارکرد مدارات فرمان بطور کامل آموزش و محیط تست گرم شبیه سازی میگردد در این مرحله کلیه تنظیمات و برنامه ریزی قطعات در روی تابلوها انجام و تمرین می شود.

ج) نصب تابلو در محل بهره برداری و تحویل کار

پس از تحویل کار و نصب تابلوها در محل، با حضور کارشناسان این شرکت در محل نصب آموزشهای لازم در حین کارکرد تابلوها داده شده و تمامی مشکلات حین کار مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته و تمامی خطاهای احتمالی به وجود آمده شبیه سازی و راهکار مناسب پیش بینی میگردد بطوریکه امکان بهره برداری و نگهداری و تعمیرات پس از ترک کارشناسان این شرکت صرفاً توسط بهره بردار مهیا گردد.