واحد تضمین کیفیت جهت نیل به اهداف خط مشی کیفیت شرکت و همچنین حصول اطمینان از رضایت مشتری براساس استاندارد ISO 9001 در حال فعالیت می باشد.