دفتر طراحی و مهندسی KVC نیز با تیمی متشکل از کارشناسان آموزش دیده و مجرب، ارائه خدمات طراحی و مهندسی پروژه را به عهده دارند، در این مرحله با استفاده از نرم افزارهای تخصصی AUTOCAD,CATIA ،EPLAN، طراحی الکتریکال، مکانیکال و جانمایی تابلوها براساس نیاز مشتری و همچنین با توجه به استانداردهای مربوط، انجام شده و طراحی اولیه جهت تایید به مشتری ارائه می شود. در نهایت نیز پس از تایید طرح توسط کارفرما کلیه نقشه ها جهت ساخت به واحد تولید ارسال می گردد.