مکانیکال: در این واحد کلیه سینی ها، راک ها، در ها و استراکچرها تولید و مونتاژ می گردد.

الکتریکال: نصب ریل، کانال ها، قطعات برقی و وایرینگ قطعات در این واحد نیز صورت می گیرد.