در این واحد کلیه مواد اولیه خریداری شده مطابق با دستورالعمل مربوط به نمونه گیری مواد کنترل شده  و کلیه محصولات در حین تولید در قسمتهای مختلف مورد بازرسی قرار می گیرند، در پایان کار نیز کلیه محصولات تولیدی بازرسی شده و سپس گواهی کیفیت صادر می گردد.